Preskočiť na obsah

Od 1.1.2023 obec Zlatá Idka zavádza vážený množstvový zber komunálneho odpadu v celej obci

Zverejnené 29.12.2022.

Od 1.1.2023 obec  Zlatá Idka zavádza vážený množstvový zber komunálneho odpadu v celej obci.


Určenie poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu na základe zákona č. 335/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


1.Vyrúbenie preddavku na poplatok

Obec v zdaňovacom období vyrubí preddavok na poplatok ako súčin sadzby preddavku na poplatok platnú na príslušné obdobie, frekvencie odvozov a nosnosti zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

– sadzba preddavku  na poplatok na rok 2023 je 0,20 eura. Schválená VZN  o miestnom polplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady z dňa  16.12.2022
– počet vývozov 26 v roku 2023
– nosnosť Kuká nádoby 15 kg            0,20 x 26 x 15= 78 eur

– nosnosť  Kontajner      100 kg         0,20 x 26 x100= 520 eur

 – nosnosť Kontajner VKK       1000 kg    0,20 x 6 x 1000=1200 eur/ počet nehnuteľnosti v obci


Pri jednočelnej domácnosti bude preddavok znížený o 70%
(Znížený je preddavok nie poplatok vyúčtovaný  na konci roka )

2. Zúčtovanie preddavku na poplatok

 Obec pri zúčtovaní preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu postupuje podľa odsekov a) až e) .

(a) Obec vedie evidenciu skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu vyjadreného v kilogramoch za každé zdaňovacie obdobie a za každú zbernú nádobu, ktorá je zapojená do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu.

(b) Obec po skončení zdaňovacieho obdobia spočíta všetky náklady súvisiace s činnosťami a nákladmi podľa, ktoré obci vznikli v príslušnom zdaňovacom období.

(c) Zistenie skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku b) a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období.

(d) Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu.

(e) Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu, a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku za predpokladu ich splnenia poplatníkom. Výsledná suma podľa sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok.

Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku.

Ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku.

Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Postup podľa § 98a ods. 4 sa použije, len ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie.

Ak vznikne záporný rozdiel na poplatku podľa § 79a ods. 5, obec vyrubí záporný rozdiel na poplatku rozhodnutím spolu s preddavkom na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie.

Vyrubený preddavok na poplatok spolu so záporným rozdielom na poplatku po zúčtovaní preddavku na poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pri dohode poplatníkov obec vyrubí preddavok na poplatok a zúčtuje preddavok na poplatok rozhodnutím za všetkých poplatníkov v celkovej sume zástupcovi alebo správcovi určenému spoluvlastníkmi.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku alebo preddavku na poplatok rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2, nie je po zániku poplatkovej povinnosti povinný platiť preddavok na poplatok podľa § 79a ods. 1; obec vykoná zúčtovanie preddavku na poplatok podľa odseku 2 najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkovi, ktorému zanikne poplatková povinnosť, vznikne po zúčtovaní preddavku na poplatok kladný rozdiel na poplatku, obec kladný rozdiel na poplatku vráti v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2; obec postup podľa § 98a ods. 4 neuplatní.

Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 Obec môže určiť platenie preddavku na poplatok podľa § 79 ods. 1 písm. e) po zohľadnení kladného alebo záporného rozdielu na poplatku v najmenej dvoch rovnomerných sumách. Sumy preddavku na poplatok sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje preddavok na poplatok. Poplatník môže vyrubený preddavok na poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený vo viacerých sumách, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej sumy.“.

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
1. Vyrubenie preddavku na poplatok
2. Zistenie skutočných nákladov na nádobu a poplatníka
3. Zistenie kladného alebo záporného rozdielu na poplatok
4. Vyrubenie záporného rozdielu poplatku spolu s preddavkom na ďalšie bežné obdobie
5. Vrátenie kladného rozdielu na poplatok.

Ako môžem znížiť náklady
1. Separovať odpad
2. Nedávať vysypať kuká nádobu ktorá nie je naplnená

3. Znížiť frekvenciu vývozov napr. 13x za rok.

starosta obce Roman Beličák