Preskočiť na obsah

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Zverejnené 15.6.2019.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“,

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja visí na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Zlatej Idke, kde má verejnosť možnosť k nahliadnutiu alebo si z neho na vlastné náklady urobiť kópiu

v  Zlatej Idke dňa 15.6.2019