Preskočiť na obsah

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Zverejnené 20.1.2021.

Oznámenie

o začatí obstarávania ZMIENA DOPLKOV územného plánu obce ZlaTÁ IDKA

  • V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že obec Zlatá Idka začala obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu obce Zlatá Idka.
  • Vyzývame občanov obce, občianske združenia a občianske iniciatívy na účasť v príprave územného plánu obce,  aby v termíne do 22.02.2021 poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, vyslovenie požiadaviek, námetov a odporúčaní pre riešenie v územnom pláne obce.
  • Žiadame dotknuté obce, inštitúcie, organizácie, fyzické a právnické osoby v termíne najneskôr do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia o poskytnutie podkladov a informácií o stave územia v hraniciach katastrálneho územia obce Zlatá Idka, o rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Zároveň Vás žiadame o poskytnutie podkladov, vymedzených v Stavebnom zákone ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry, podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva a pod. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú ako podklady pri spracovaní územného plánu obce.

…………………………………..

starosta obce                                                                            

Roman Beličák

Vyvesené dňa:20.01.2021

Zvesené dňa: