Preskočiť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto mzdový účtovník/účtovníčka

Zverejnené 15.4.2024.

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom Kmeťova 20, 040 01 Košice vyhlasuje výberové
konanie na miesto mzdový účtovník/účtovníčka.
Názov pracovného miesta: mzdový účtovník / referent
Miesto výkonu práce : Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom Kmeťova 20, 040 01
Košice
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné odborné vzdelanie – ekonomického
smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Kritéria a požiadavky:
 prax v oblasti personálnej a mzdovej agendy so zameraním na verejnú správu
 orientácia v Zákonníku práce a pracovnoprávnej legislatíve
 znalosť zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 znalosť zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a problematiky ročného zúčtovania daní
 zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení
 znalosť mzdového softvéru IVES je výhodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obecných úradov
a školských zariadení
 vyhotovenie a doručovanie mesačných výkazov do sociálnej, zdravotnej poisťovne a DÚ
 ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 určenie platu a zaradenie do platovej triedy zamestnancov v závislosti od dosiahnutého
vzdelania a dĺžky praxe
 monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych miezd v personálnej a mzdovej
oblasti
Prax: v oblasti mzdového účtovníctva – min. 2 roky.
Osobné predpoklady: bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť
a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu
problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania
 štruktúrovaný životopis
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou
alebo osobne na Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom Kmeťova 20, 040 01 Košice
najneskôr do 30. 04. 2024 do 12:00 hod. s označením „Výberové konanie – mzdový
účtovník.“
Uchádzač o pracovnú pozíciu – mzdový účtovník/ účtovníčka po splnení podmienok podania
žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na osobný pohovor.
Predpokladaný dátum výberového konania : 15. 05. 2024
Dátum možného nástupu: 01. 06. 2024
Kontakt: JUDr. Jaroslav Pirník
Telefón: 055/7980821
e-mail.: jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk