Preskočiť na obsah

VÝZVA NA KOSENIE

Zverejnené 15.7.2019.

Obec Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka č.159, okr. Košice-okolie, IČO 00324957

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov, obyvatelia!

Obec Zlatá Idka  vyzýva na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás týmto k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nie sú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Prikladáme Vám informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 x do roka v termínoch apríl – jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 EUR až 33 000 EUR za jeden ha pozemku.

   v Zlatej Idke dňa 15.7.2019

                                                                                                      starosta obce

                                                                                                     Roman Beličák