Preskočiť na obsah

ZÁPIS DETI DO MŠ

Zverejnené 27.4.2021.

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ – Rudník  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 

od 3.mája 2021 – do 31.mája 2021

elektronicky na stránke obce: obec.rudnik@eposta.sk

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
 • detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou
 • písomná žiadosť zákonného zástupcu
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 – 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – je potrebné predložiť rozhodnutie o dodatočnom odklade

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné /podľa zákona 245/2008 §28a/

 • pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. augusta

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

 • do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok
 • priebežne sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita
 • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy
 • dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt
 • na povinné predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom, výnimočné tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov
 • osvojené základné hygienické návyky, samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (bez plienok, fľaše a cumľa)

Ľudmila Szalonová – poverená riaditeľka MŠ Rudník